ΘΕΜΑ 30.1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν... - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

18 Μαΐου 2022

ΘΕΜΑ 30.1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν...

  Η Πασχαλινή προσευχή μας μέχρι της Αναλήψεως

Το Χριστός Ανέστη... χρησιμοποιείται ως φράση χαιρετισμού κατά την πασχαλινή περίοδο και για 40 ημέρες, δηλαδή μέχρι την απόδοση του Πάσχα

Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση
    Εἰς τὸ ὅνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,
ζωὴν χαρισάμενος! (τρεις φορές)
  
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν
τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν· ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι ̓ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.


Γνωστοποιήσεις 21-22/5/2022 


1. 
Αγαπητά μας παιδιά, και όχι μόνο, φέτος το 2022 με την ευλογία του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κου Θεοκτίστου, η Φιλοξενία στην “Γαλιλαία” της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος θα γίνει και πάλι στους χώρους φιλοξενίας του Μοναστηριού του Τρικόρφου Δωρίδος. Προτεραιότητα έχουν τα παιδιά που κατοικούν ή κατάγονται από το νομό Φωκίδος. Και φέτος θα τηρηθούν οι όποιοι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία όροι για τον Κορονοϊό και για την φιλοξενία παιδιών.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ: στην ιστοσελίδα της Νεότητας:


1η ΠEPIOΔOΣ:  27 ΙΟΥΝ. - 3 ΙΟΥΛ. 
AΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ  10-12 ετών (Ε & ΣT΄ Δημοτ.)

2η ΠEPIOΔOΣ:  4 - 16 IOYΛIOY
AΓΟΡΙΑ 12-18 ετών  (Γυμνασίου - Λυκείου) 

3η ΠEPIOΔOΣ:  20 - 30 IOYΛ. 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12-18 ετών (Γυμνασίου - Λυκείου)

4η ΠEPIOΔOΣ:  18 - 21 (ΠΠΣΚ) Αυγ. 
ΕΓΓΑΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ        ́ως 50 ΕΤΩΝ

5η ΠEPIOΔOΣ:  22 - 28 Αυγ.
Φοιτητές/Εργαζόμενοι Άνδρες-Γυναίκες 18-40 ΕΤΩΝ 

6η ΠEPIOΔOΣ:  29 - 3 Σεπτ. 
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών Πατρών

Σας έχουμε αποστείλει μέσω της Ιεράς Μητροπόλεως σχετικές αφίσες και φυλλάδια που αφορούν την ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ. Παρακαλούμε αφού τα παραλάβετε να τα μοιράσετε στα παιδιά σας.

2.
Επειδή πρόκειται να παραγγείλουμε τα ενθύμια των φετινών κατηχητικών συνάξεων, παρακαλούμε άμεσα...

• να μας γνωστοποιήσετε πόσα ενθύμια θέλετε να σας αποστείλουμε,

• χωριστά για κάθε βαθμίδα (π.χ. 10 τεμ. για παιδιά Προσχολικής, 20 τεμ. για παιδιά Δημοτικού, 15 τεμ. για παιδιά Γυμν. Λυκείου),

• μην ξεχάσετε να σημειώσετε τον Ιερό Ναό από τον οποίο προέρχεται η γνωστοποίηση,

• η γνωστοποίησή σας να γίνει μέχρι τις 21-22 Μαΐου 2022 μέσω: e-mail: info.grnef@gmail.com, ή με μήνυμα στο κινητό: 6986-388736.

  • Η λήξη κατηχητικών συνάξεων προγραμματίζεται για το τέλος Μαΐου, καθώς και μία συνάντηση μέσα στον Ιούνιο για να τους δώσουμε τα ενθύμια.


ΘΕΜΑ: Πιστεύω εις ένα Θεόν...

Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸνἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

3. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.

5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.

6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Ἀμήν.

Το σύμβολο της Πίστης μας, παιδιά, το «Πιστεύω», συντάχθηκε από τις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους και καθιερώθηκε από την Εκκλησία για να προστατεύσει τους πιστούς από τις αιρέσεις που ταλαιπωρούσαν τους Χριστιανούς τον 4ο αι. μ.Χ.

   Περιλαμβάνει 12 άρθρα πίστεως.

   Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, επί Μ. Κωνσταντίνου το 325 στη Νίκαια, συνέταξε τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου αυτού και μας δίδαξε ότι ο Χριστός όχι μόνο δεν είναι δημιούργημα του Θεού αλλά είναι και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος.

  Η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος, το 381 στην Κωνσταντινούπολη συνέταξε τα 5 επόμενα άρθρα πίστεως και κατέληξε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ομόθρονο και ισοδύναμο με τον Πατέρα και τον Υιό.

  Το «Πιστεύω», παιδιά μου καλά, μας μαθαίνει για την πίστη μας,
 -την Εκκλησία, 
-το μυστήριο του Βαπτίσματος,
 -την σωματική ανάσταση των νεκρών και 
-την αιώνια ζωή μετά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. 

  Θεωρείται ένα θεολογικό αριστούργημα των Πατέρων της Εκκλησίας και διασώζει την γνήσια Ιερή Παράδοση της Εκκλησίας μας καθώς κανείς δεν επιτρέπεται να προσθέσει ή να αφαιρέσει τίποτε από αυτό.

    Το ''Πιστεύω'' πρέπει να το ξέρουμε όλοι μικροί - μεγάλοι!!! Σίγουρα το έχετε ακούσει κατά την ώρα της Βαπτίσεως που το λέει ο νονός στην αρχή , την ώρα της κατηχήσεως.

   Αν μας ρωτήσει κάποιος που πιστεύεις , δεν πρέπει να ξέρουμε να του απαντήσουμε;;;

  Λοιπόν παιδάκια, με την βοήθεια του Θεού, θα το μάθουμε σα νεράκι!!!

  Ξεκινάμε...

ΥΓ. Σήμερα 21/5/2022 έχουμε την εορτή των Αγίων ισαποστόλων Κων/νου και της μητέρας του Ελένης. Ξέρει κανείς να μας πει δυο λόγια για την ζωή τους;;;
Σήμερα γιορτάζουν: Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα Ελένη κ.λπ. σχετικά ονόματαΠαιχνίδι

1.  Σκοποβολή με νεροπίστολα:
Ένα από τα πολύ αγαπημένα παιχνίδια με νερό. Στήνουμε πλαστικά ποτηράκια σε πυραμίδα, παίρνουμε τα νεροπίστολα μας, στοχεύουμε και -γιατί όχι- κερδίζουμε και έπαθλα!!!

2. Κουταλοδρομίες!!!


      Τι χρειάζεσαι για το παιχνίδι αυτό:
  • ξύλινες κουτάλες
  • νερόφουσκες
  • Πώς παίζεται:
Στέκονται όλα τα παιδιά σε μια ευθεία γραμμή και κρατάνε με την κουτάλα τη νερόφουσκα. Ο κατηχητής δίνει το σύνθημα...

Νικητής είναι αυτός που θα μεταφέρει τη νερόφουσκα μέχρι το τέλος της διαδρομής.


ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ: 

Μετά από κάθε συνάντηση  

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν
τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν· ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι ̓ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος. μήν.

Pages