ΘΕΜΑ 28.2 Η Ανάσταση του Χριστού - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

04 Μαΐου 2022

ΘΕΜΑ 28.2 Η Ανάσταση του Χριστού

 Η Πασχαλινή προσευχή μας μέχρι της Αναλήψεως

Το Χριστός Ανέστη... χρησιμοποιείται ως φράση χαιρετισμού κατά την πασχαλινή περίοδο και για 40 ημέρες, δηλαδή μέχρι την απόδοση του Πάσχα


Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση

    Εἰς τὸ ὅνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,
ζωὴν χαρισάμενος! (τρεις φορές)
  

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν
τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν· ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι ̓ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ἀφοῦ εἴδαμε τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ,
ἂς προσκυνήσουμε τὸν ἅγιο καὶ Κύριο,
τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ τον μόνον ἀναμάρτητο. 

Τὴν Σταυρική Σου θυσία Χριστὲ προσκυνοῦμε καὶ τὴν ἁγία σου Ἀνάσταση
ὑμνοῦμε καὶ δοξάζουμε· διότι Ἐσὺ εἶσαι ὁ Θεός μας,
καὶ Θεὸ ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ Ἐσένα δὲν ἀναγνωρίζουμε κανένα,
καὶ μόνο τὸ ὄνομά Σου σημαίνει Θεὸς γιὰ ἑμᾶς. 

Ἐλᾶτε ὅλοι οἱ πιστοί, ἂς προσκυνήσουμε τὴν ἁγία ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ·
ἀφοῦ ἡ ἀνάστασή Του ποὺ ἔγινε μετὰ τὴν Σταυρική Του Θυσία,
ἔφερε μεγάλη χαρὰ σὲ ὅλον τὸν κόσμο. 

Παντοτινὰ θὰ εὐλογοῦμε τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, καὶ παντοτινὰ θὰ ὑμνοῦμε τὴν ἀνάστασή Του. Διότι, ἐπειδὴ ὑπέμεινε Πάθη καὶ Σταυρό ἀπὸ ἑμᾶς γιὰ ἑμᾶς, κατανίκησε κι ἔδιωξε τὸν θάνατο.

• ΠΡΟΣΟΧΗ! Να μάθουμε στα παιδιά:

• Να γράφουν σωστά το “Χριστός Ανέστη εκ νεκρών...”
• Να λένε σωστά το “Χριστός Ανέστη εκ νεκρών...” και να ξεχωρίζουν που χρειάζεται το “ν” και που όχι.
• Να μάθουν και την μετάφραση του κειμένου.

ΘΕΜΑ: Η Ανάσταση του Χριστού

    Ο Χριστός ανέστη, παιδιά μου! (Αληθώς ανέστη!)
    Ο Χριστός ανέστη! (Αληθώς ανέστη!)
    Ο Χριστός ανέστη! (Αληθώς ανέστη!) 
    Δόξα τη τριημέρω Αυτού εγέρσει! (Προσκυνούμεν Αυτού την τριήμερον έγερσιν!)

    Ο Κύριος και Θεός μας, ο γλυκύτατος Ιησούς, αναστήθηκε! Νίκησε τον θάνατο και τράβηξε από τον Άδη προς τον Παράδεισο όλους όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Λίγο πριν αναστήσει τον Λάζαρο, ο Ιησούς είχε πει στη Μάρθα: Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Ο πιστεύων εἰς ἐμὲ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. (Ιωάνν. 11:25-26) Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή· εκείνος που πιστεύει σ’ Εμένα, κι αν πεθάνει, θα ζήσει· και όποιος ζει κι πιστεύει σ’ Εμένα δεν θα πεθάνει ποτέ. 

    Ακούγοντας αυτά τα λόγια από τον πανάγιο στόμα του Χριστού, ο οποίος είναι η Αλήθεια, πραγματικά η ψυχή μας γαληνεύει και δυναμώνει! Τι σπουδαίο αρχηγό έχει η Εκκλησία μας! Ο πιο τρομερός εχθρός του ανθρώπου μετά την Πτώση ήταν ο θάνατος. Με την Ανάστασή Του, ο Χριστός καταπάτησε τον θάνατο και η πόρτα του Παραδείσου, η οποία ήταν κλειστή μετά την Παρακοή των Πρωτοπλάστων, άνοιξε και πάλι για κάθε άνθρωπο. Χριστός ανέστη!

    Για σαράντα ημέρες (μέχρι την Πέμπτη της Αναλήψεως) απευθύνουμε τον αναστάσιμο χαιρετισμό -ήδη στο σχολείο κάθε πρωί λέμε την αναστάσιμη προσευχή. Μέσα στο Ιερό των ναών παρατηρούμε ότι ο Σταυρός είναι άδειος και το Σώμα του Ιησού είναι τυλιγμένο σε λευκό ύφασμα ενώ η ωραία πύλη παραμένει ανοιχτή. Ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του εμφανίστηκε σε όσους ποθούσαν να Τον δουν: πρώτα στην Παναγία μητέρα Του και τις Μυροφόρες και έπειτα στους μαθητές του. Όλοι αυτοί έβλεπαν και άγγιζαν το Αναστημένο Σώμα του Κυρίου, μιλούσαν και έτρωγαν μαζί Του. Αληθώς ανέστη ο Κύριος! Αυτό κήρυξαν οι Απόστολοι σε όλο τον κόσμο: την Ανάσταση του Χριστού.

    Εντύπωση μας προκαλεί το γεγονός ότι η Ανάσταση του Χριστού, η μεγαλύτερη γιορτή της Πίστης μας, περιγράφεται απλά και με λίγα λόγια στο Ευαγγέλιο. Ο Χριστός εμφανίζεται μόνο σε όσους τον αναζητούν -δεν εμφανίζεται ούτε στους σταυρωτές Του, ούτε στον Πιλάτο, ούτε στους Φαρισαίους και τους Γραμματείς. Ο Θεός μας είναι Θεός της Αγάπης. Δεν θέλει ο άνθρωπος να πιστέψει σε Αυτόν με το ζόρι. Μας αφήνει ελεύθερους, δεν παραβιάζει το αυτεξούσιο, την ελεύθερη βούλησή μας. Πλαστήκαμε ελεύθεροι ακόμα και να αμφισβητούμε την ύπαρξη του Θεού! Ο Χριστός έχει αρχοντιά. Περιμένει από εμάς να κάνουμε το πρώτο βήμα προς το μέρος Του. Χριστέ μου, φώτισέ μας να Σε γνωρίσουμε!

Πρακτική εφαρμογή

    Αυτές τις μέρες δεν πρέπει να λείπει από το στόμα μας ο αναστάσιμος χαιρετισμός!  Χριστός ανέστη! Αληθώς ανέστη (ο Κύριος)! Συμμετέχουμε στις ιερές ακολουθίες και κοινωνούμε Σώμα και Αίμα Χριστού. Η χαρά μας είναι μεγάλη, τίποτε άλλο δεν έχει σημασία, ο Χριστός αναστήθηκε! Χριστός ανέστη, χαρά μου!

    Η Ανάσταση του Χριστού έχει νόημα για την ύπαρξή μας μόνο αν ζούμε σύμφωνα με τις εντολές Του. Ο αγώνας μας αυτός είναι δύσκολος αλλά χαρούμενος και ο Δίκαιος Κριτής βλέπει την προσπάθειά μας και μας επιβραβεύει ανάλογα.

    Δε γίνεται να λέμε «Χριστός ανέστη» και από το ίδιο στόμα να βγαίνουν ψέματα, βρισιές, συκοφαντίες. Ο Χριστός βρίσκεται αναστημένος ανάμεσά μας κι εμείς τον πληγώνουμε με τις αμαρτωλές σκέψεις και πράξεις μας. Το φετινό Πάσχα είναι μια ακόμα ευκαιρία που μας δίνεται για να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε ζωή και να μεταμορφωθούμε. Χριστός ανέστη, παιδιά μου!Παιχνίδι

1. Το αρνάκι νάκι, νάκι:


    Περιγραφή: Αυτό το παιχνίδι είναι μια παραλλαγή του κυνηγητού αλλά παίζεται αποκλειστικά το Πάσχα. Ένα παιδί ορίζεται ως το αρνί και μπαίνει στη μέση του κύκλου.

Τα υπόλοιπα παιδιά γυρίζουν γύρω του και τραγουδούν:

"Ήρθε μες στη γειτονιά

Γουργουρίζει το στομάχι

Ψάχνει μία λιχουδιά

Μη μας φας καλό αρνάκι

Άνοιξ΄τα μάτια σου καλά

Κι αν μας πιάσεις θα σου πούμε

Λέξεις για την Πασχαλιά"

    Τα παιδιά τρέχουν και το «αρνάκι» τα κυνηγά. Μόλις τα πιάσει πρέπει γρήγορα να βρουν λέξεις που σχετίζονται με το Πάσχα. Αυτός που δεν θα προλάβει να απαντήσει γρήγορα, «μεταμορφώνεται» σε αρνάκι παίρνοντας τη θέση του προηγούμενου.


2. Παιχνίδι μνήμης

  

    Τα παιδιά σχηματίζουν έναν κύκλο. Με λάχνισμα ορίζεται το παιδί που ξεκινά το οποίο λέει: «Χθες πήγα σε ένα κατάστημα και αγόρασα... (κάτι, π.χ. ένα παγωτό)». Το δεύτερο παιδί επαναλαμβάνει τα λόγια του πρώτου, προσθέτοντας άλλη μια λέξη: «Χθες πήγα σε ένα κατάστημα και αγόρασα ένα παγωτό κι ένα διαστημόπλοιο». Το τρίτο συνεχίζει «Χθες πήγα σε ένα κατάστημα και αγόρασα ένα παγωτό, ένα διαστημόπλοιο κι ένα λιοντάρι». Χάνει όποιο παιδί ξεχάσει κάποιο αντικείμενο που έχει αναφερθεί και το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να έχουμε έναν νικήτη!


ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ: 

Μετά από κάθε συνάντηση

  
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν
τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν· ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι ̓ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος. μήν.

ΕΙΔΗΣΗ: 2ο Μεγάλο Φεστιβάλ Χριστιανικής Νεολαίας της I. Μ. Φωκίδος
2%CE%BF%20%CE%A6%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%202022    
     
    Το δεύτερο Φεστιβάλ Χριστιανικής Νεολαίας της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος στο Τρίκορφο Δωρίδος, διοργάνωσε το Γραφείο Νεότητας, και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Απριλίου '22 το απόγευμα.

    Τετρακόσια (400) και πλέον παιδιά, νέοι και γονείς που συμμετέχουν στις νεανικές συνάξεις της τοπικής Εκκλησίας μας κατέκλυσαν τα 10 στρέμματα γης του εξωτερικού χώρου φιλοξενίας της Ιεράς Μονής Τρικόρφου Φωκίδος.

    Τις ευχές του για την καλή επιτυχία της εκδήλωσης απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεόκτιστος, ο οποίος αδυνατούσε να προσέλθει, αλλά ο αντ' αυτού παρευρέθηκε ο Πρωτοσύγκελλος Αρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης ο όποιος έριξε μερικές μπαλιές και χαιρέτισε μικρούς και μεγάλους.

    Ο υπεύθυνος Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, Αρχιμ. Αυγουστίνος Σύρρος ανέλαβε τον συντονισμό και την παρουσίαση του Φεστιβάλ, ενώ πολλοί κατηχητές της Μητροπόλεως μας είχαν προσέλθει και είχαν αναλάβει την εκτέλεση των παιχνιδιών.

    Ο τόπος γέμισε με μαθητές Λυκείου, Γυμνασίου και Δημοτικού σχολείου οι οποίοι ξεχύθηκαν στα γήπεδα και σε διάφορους άλλους χώρους όπου είχαν τοποθετηθεί οι βάσεις για τα 20 διαφορετικά παιχνίδια.  

    Το σήμα δόθηκε, η έναρξη του 2ου μεγάλου φεστιβάλ ξεκίνησε! Οι νέοι και τα παιδιά έτρεχαν χαρούμενα εδώ κι εκεί προσπαθώντας να πάρουν μία θέση σε όποιο παιχνίδι επιθυμούσαν να παίξουν!

    Επί 3 ώρες έπαιζαν ασταμάτητα! Ο νικητής κάθε αγωνίσματος κέρδιζε κουπόνι δώρου, ενώ τα κεράσματα όπως σουβλάκι, αναψυκτικό και ποπ-κορν ήταν διαθέσιμα δωρεάν (προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως) για κάθε αγωνιζόμενο, αλλά και για τους συνοδούς τους.

    Eίναι η δεύτερη φορά, (το πρώτο έγινε το 2019) που ένα τέτοιο Φεστιβάλ, λαμβάνει χώρα σε ολόκληρη την Φωκίδα σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. 

    Ο ενθουσιασμός καταφανής στα πρόσωπα όλων!!! Ο χώρος πανέμορφος και ας γνωρίζουμε ότι ο χώρος αυτός τα καλοκαίρια  φιλοξενεί νέους και νέες για τις θερινές τους διακοπές.

    Η οργάνωση ήταν τέλεια, ενώ μουσική ακουγόταν στα μεγάφωνα και ο συντονιστής με χαρούμενη νεανική διάθεση έδινε τις ανάλογες κατευθύνσεις!

    Το κλείσιμο του φεστιβάλ έγινε στο αμφιθέατρο της Γαλιλαίας (έτσι ονομάζεται ο χώρος φιλοξενίας), όπου ο κατηχητής της Κίρρας, Αρχιμ. Δαβίδ Τσελίκας ανέλαβε με μια ομάδα παιδιών και παρουσίασαν δύο ολιγόλεπτα θεατρικά δρώμενα χωρίς λόγια αλλά με μεγάλο νόημα, τα οποία χειροκροτήθηκαν ανάλογα.  

    Πριν την λήξη του Φεστιβάλ πήρε τον λόγο ο Υπεύθυνος Νεότητας ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν και ετοίμασαν το Φεστιβάλ αλλά και όλους όσους παρευρέθηκαν. Τόνισε το ηθικό των νέων και τους είπε ότι όποιος θέλει να κάνει ιεραποστολή αυτός πρέπει να διαθέσει, χρόνο, χρήμα και πόδια!! Και αυτό το κάνουν οι κατηχητές της Μητροπόλεως μας!!!

    Κατόπιν μίλησε ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως μας, Αρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης φανερά ικανοποιημένος και χαρούμενος μετέφερε τις ευχές και τον Πασχαλινό Χαιρετισμό του Ποιμενάρχη μας κου Θεοκτίστου και είπε στα παιδιά ότι όλοι τους αργά ή γρήγορα θα κληθούν να επιλέξουν, όπως έκανε στη μυθολογία ο Ηρακλής, ανάμεσα στην Αρετή και την Κακία. Τους προέτρεψε να επιλέξουν την Αρετή και συγκεκριμένα να αποδεχθούν τον Ιησού Χριστό ως τον μόνο οδηγό!!!

    Τέλος, όλοι μαζί με μια φωνή έψαλαν δυνατά το "Χριστός Ανέστη..." στολίζοντας τον ουρανό με τα πυροτεχνήματα που ακολούθησαν, κλείνοντας με αυτό τον τρόπο το 2ο Φεστιβάλ Χριστιανικής νεολαίας...! Και του χρόνου ευχήθηκαν όλοι μαζί και αναχώρησαν χαρούμενοι για τις εστίες τους!!  

    Από το Γραφείο Νεότητας της Ι. Μ. Φωκίδος 

Pages