Προσευχές φαγητού - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

01 Απριλίου 2020

Προσευχές φαγητού

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ Μεσημβρινό φαγητό 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν. 

Πατέρα μας, που βρίσκεσαι στους ουρανούς, ας αγιασθεί το Όνομά Σου·
ας έλθει η βασιλεία Σου· ας γίνει το θέλημά Σου,
όπως στον ουρανό έτσι και πάνω στη γη·
δώσε μας σήμερα το αναγκαίο για τη ζωή ψωμί μας·
και συγχώρεσε τα αμαρτήματά μας,
όπως κι εμείς συγχωρούμε αυτούς που μας αδίκησαν·
και μην επιτρέψεις να υποκύψουμε σε πειρασμό,
αλλά λύτρωσέ μας από τον πονηρό (διάβολο). Έτσι, ας γίνει. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Δόξα στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα.
Και τώρα και πάντα και στους απέραντους αιώνες. Έτσι ας γίνει.

Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον.

Κύριε ελέησέ (μας), Κύριε ελέησέ (μας), Κύριε ελέησέ (μας).

Χριστὲ ὁ Θεός ἡμῶν, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν δούλων σου,
ὅτι Ἅγιος εἶ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Χριστέ, που είσαι ο Θεός μας, ευλόγησε το φαγητό και το ποτό των δούλων Σου,
επειδή είσαι Άγιος πάντα· και τώρα και στους απέραντους αιώνες. ΈΈτσι, ας γίνει.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ

Εὐχαριστοῦμέν σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ὅτι ἐνέπλησας ἡμᾶς τῶν ἐπιγείων σου ἀγαθῶν·
μὴ στερήσῃς ἡμᾶς καὶ τῆς ἐπουρανίου σου βασιλείας·
ἀλλ ̓ ὡς ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν σου παρεγένου Σωτήρ,
τὴν εἰρήνην διδοὺς αὐτοῖς,
ἐλθὲ καὶ μεθ ̓ ἡμῶν, καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

Σ’ ευχαριστούμε Χριστέ, που είσαι ο Θεός μας,
που μας χόρτασες με τα επίγεια αγαθά Σου·
μη μας στερήσεις και την ουράνια Βασιλεία Σου·
αλλά, όπως ακριβώς βρέθηκες ανάμεσα στους μαθητές Σου ως Σωτήρας
δίνοντας σ’ αυτούς την ειρήνη, έλα και μαζί μας και σώσε μας. Έτσι, ας γίνει. 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ Βραδινό φαγητό 

Φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται· καὶ αἰνέσουσι Κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν· ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. 

Όσοι αναζητούν τον Κύριο, ακόμα και αν είναι φτωχοί, θα φάνε και θα χορτάσουν και θα Τον επαινέσουν·οι δε καρδιές τους θα ζήσουν στους απέραντους αιώνες. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον. 

Δόξα στον Πατέρα, στον Υιό και στο ΆΆγιο Πνεύμα. Και τώρα και πάντα και στους απέραντους αιώνες. ΈΈτσι ας γίνει. Κύριε ελέησέ (μας), Κύριε ελέησέ (μας), Κύριε ελέησέ (μας). 

Χριστὲ ὁ Θεός, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν δούλων σου, ὅτι Ἅγιος εἶ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Χριστέ, που είσαι ο Θεός μας, ευλόγησε το φαγητό και το ποτό των δούλων Σου, διότι είσαι ΆΆγιος πάντα, και τώρα και στους απέραντους αιώνες. ΈΈτσι, ας γίνει. 


ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ

Εὔφρανας ἡμᾶς, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί σου,
καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἠγαλλιασάμεθα. 

Κύριε, μας ευχαρίστησες με τα δημιουργήματά Σου,
και με τα έργα των χεριών Σου χαρήκαμε υπερβολικά. 

Ἐσημειώθη ἐφ ̓ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε·
ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν.
Ἀπὸ καρποῦ σίτου, οἴνου καὶ ἐλαίου αὐτῶν ἐνεπλήσθημεν. 

Σημαδεύτηκε πάνω μας το φως του προσώπου Σου, Κύριε·
έδωσες μεγάλη χαρά στις καρδιές μας.
Χορτάσαμε τους εαυτούς μας από τους καρπούς του ψωμιού,
του κρασιού και του λαδιού. 

Ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθησόμεθα καὶ ὑπνώσομεν·
ὅτι σύ, Κύριε, κατὰ μόνας ἐπ ̓ ἐλπίδι κατῴκισας ἡμᾶς. Ἀμήν. 

Με ειρήνη θα πέσουμε για ύπνο και θα κοιμηθούμε·
διότι εσύ, Κύριε, στον καθένα μας ξεχωριστά κατοίκησες με ελπίδα. Έτσι, ας γίνει. 

Pages